Børve Borchsenius

Fritidsboliger i Bergsbygda

Prosjekter / Plan og byutvikling / Fritidsboliger i Bergsbygda

Fritidsboliger i Bergsbygda

Planområdet, Blåbæråsen, ligger fint til på østsiden av Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune og legger til rette for 25 nye fritidsboliger. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med kommunale og regionale føringer for fritidsbebyggelse utenfor 100-meters grense mot sjø.

Planarbeidet; Hensyn til terrengutforming, landskapsvirkninger og friluftsområder er vektlagt i planarbeidet. Det er innarbeidet stor andel grøntområder i planen. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas. Det ble i forbindelse med varsel om planoppstart foretatt arkeologisk registrering i området, og det funnet flere områder med fornminner i området. Regionale kulturmyndigheter åpnet for å frigi områdene under forutsetting av arkeologisk utgraving. Områdene er nå ferdig utgravd og frigitt for hytteutbygging. Det har vært god og konstruktiv prosess og samarbeid med kulturmyndighetene og Porsgrunn kommune underveis i planarbeidet.

Privat
2022
65,91 DAA
Fotomontasje 3
Illustrasjonsplan
Fotomontasje 4
Fotomontasje 5