Gass fra Heidrunfeltet via rørledningen Haltenpipe skulle ilandføres på Tjeldbergodden. Oppdraget omfattet prosjektering av Administrasjonssenteret og utarbeidelse av farge− og designplan, natur− og landskapsplan, og utomhusplan for hele industrianlegget.

Administrasjonssenteret ble utformet i skjæringspunktet mellom prosessindustri og de lokale forhold på Tjeldbergodden når det gjelder byggeskikk, tradisjoner, natur og miljø. Byggets langstrakte hovedform, fasadenes rytme og skråtak tekket med skifer, er elementer inspirert av lokal byggeskikk.Det samme gjelder fargebruken: oker, hvit og grå. Identifikasjonen til prosessindustrien er ivaretatt ved formspråk, materialbruk og detaljløsninger.

I 2009 ble det i utformingen av ny kantine og møteromsfunksjon i administrasjonssenteret viktig å tilpasse et tilbygg til det eksisterende byggets karakteristiske form, materialbruk og fargebruk, samtidig som tilbygget skulle være et moderne tilskudd til omgivelsene.

I ytterveggens utsparinger for vindu og dører er det innført stedvise tettfelt med smal liggende Kebony kledning. Etterhvert som Kebonykledningen gråner vil den stå godt sammen med skifertaket. De utvendige tettfeltene bidrar til dynamikk og materialkarakter i fasadene, i tillegg til å være et miljøskapende element i interiøret med akustiske egenskaper.

I interiøret er materialbruk og farger brukt for å gi en identifikasjon til industrianlegget. Store vindusåpninger samt trapperommet i glass gir utsikt til den storslåtte naturen som omringer anlegget.

Foto: Roger Hasselø, BB