Prosjektet var en arkitektkonkurranse om første byggetrinn i utviklingen av en ny, grønn bydel i Sandefjord.

Det er tre åkerholmer innenfor planområdet, og i konkurranseforslaget er åkerholmer benyttet som formingsgrep og identitetsskaper. For å understreke den grønne aksen har vi valgt å legge den nye lavere bebyggelsen inntil, i stedet for oppå, den eksisterende åkerholmen i nordøst uten å ødelegge den, men heller utnytte den som en grønn kvalitet. Dette grepet gjentas ved å danne nye, grønne «åkerholmer» til hvert tun.

Høyhusene i forslaget er plassert i ytterkant av området og blir visuelle holdepunkter som rammer inn kvartalet.

Landskap, jordbruk, dyrking og gårdstun er elementer som videreføres og videreutvikles i forslaget, som boligtun i moderne boform med tilknytning til private og felles uteoppholdsareal. Konkurranseområdet er i forslaget inndelt i tre kvartalstun og mulige byggetrinn. Hvert kvartal har en karakter og identitet som skapes av en blanding av høyhus og tett og lav bebyggelse. En variasjon av uttrykk, typologi, leilighetstyper og opplevelser er tilpasset ulike beboere i ulike livsfaser og med ulik økonomi.

Uteoppholdsarealene gir funksjonelle, varierte, opplevelsesrike og trygge muligheter for opphold og rekreasjon og henvender seg til alle aldersgrupper og er en felles møteplass for beboerne. Alle boliger har mulighet for veksthus og parseller til dyrking av egne grønnsaker og blomster i umiddelbar nærhet, og fellesområdene beplantes med frukttrær.

Alle husene er tegnet med fokus på miljøvennlige byggematerialer. Småhusene i 2 og 3 etasjer er tegnet som trehus, og kan detaljeres for bruk av massivtre for effektiv bygging og et bedre klimaregnskap. Firemannsboligene er tenkt i mur eller pusset kledning med tak og veggpartier i resirkulert aluminium. Høyhusene er tenkt utformet med tradisjonelle betongdekker av lavkarbonbetong, og med fasader med ca. 40% trekledning og 60% puss eller mur.

Farger og overflater skal i prosjektet uttrykke natur, grønn boform, henspeile på jordbruk og miljø. Variasjon i farge og overflate spiller opp mot naturen, trærne, åkerholmene, himmelen, gamle gårdshus og driftsbygninger (oker, rødt og svart) og gir sammen med former og variasjon i høyder en levende terrengtilpasset struktur.