Hotellet er tegnet av kontorets grunnlegger H. Børve, og ble ferdigstilt i 1894. Kontoret var også ansvarlig arkitekt for den omfattende total-restaureringen av hotellet som ble ferdigstilt i 1994. Nå har vi vært arkitekt for innredningen av 6 tårn- og loftsværelser til hotellrom, i tillegg til et nytt, større tilbygg for varemottak, kjøkken- og lagerfunksjoner. Disse arbeidene var det ikke økonomisk grunnlag for å gjennomføre ved den tidligere restaureringen, men er av vesentlig betydning for å øke hotellromskapasiteten og utbedre driftsforholdene ved hotellet. Vårt kontor har dermed vært utførende arkitekt for arbeider knyttet til Dalen Hotell over en tidsperiode på 125 år i tre århundrer. Sannsynligvis Norges lengste arkitektengasjement?

De nylig utførte arbeidene som er gjennomført på hotellet er viktige tiltak for å sikre og videreføre hotelldriften. I tillegg vil innredning av tårnrommene i 3. etasje ytterligere bidra til å underbygge hotellets spektakulære karakter. En bedring av kjøkkenfunksjonene var også høyst nødvendig for å kunne tilfredsstille økte krav til servering, og behovet for en forbedring av kjøkkenpersonalets arbeidsforhold. I tillegg var det behov for å bedre vareflyten og å øke lagerkapasiteten for hotelldriften.

Kjøkkentilbygget er utformet som en utvidelse av eksisterende kjøkken på sydsiden av spisesalsfløyen. Tilbygget har en etasje med full innredet kjeller. For å få branntrygg tilgang til tårn- og loftsværelsene, har korridorene i 3. etasje blitt brannsikret. Dette har nødvendiggjort en brannvegg rundt det fantastiske overlyset i hallen, som dermed har blitt ytterligere sikret.

Alle arbeider er utført med et tilsvarende stiluttrykk som på den eksisterende hotellbygningen, med kopiering av detaljering og materialbruk, slik at hotellbygningen sammen med de nye tilføyelsene, fremstår som en ny helhet.