Prosjektet er et resultat av seier i arkitektkonkurranse for utbygging av området rundt Bratsberg Bruk. B12 – 14 er det første byggetrinnet i denne utbyggingen. I tillegg til bygningen omfatter prosjektet opparbeiding av ute-arealene rundt bygningen med kanal og den åpne plassdannelsen mellom bygningen og Bratsberg Bruk.

Materialbruken knytter seg til denne eksisterende bygningen og bygningene trapper seg opp mot elven fra høyder tilpasset den bakenforliggende bebyggelsen.

Utbyggingen inneholder 60 boenheter fordelt på 3 bygningskropper med varierende etasjehøyde fra 3 til 6 etasjer. Disse sammenbindes av en gjennomgående 1.etasje med forretningsarealer og en underliggende parkeringskjeller. Leilighetene spenner over et vidt spekter av størrelser og utforminger. Det har vært et overordnet mål i planleggingen at alle leilighetene skal ha elveutsikt og gode utvendige oppholdsarealer med romslige terrasser. Det indre arealet mellom bygningene oppå forretningsetasjen er opparbeidet som et felles offentlig grøntområde for opphold og lek.

Det lagt stor vekt på opparbeidingen av utearealene med høy kvalitet i utforming og materialbruk, der kunstnerisk utforming også er et viktig innslag.

I senere byggetrinn er B15 -16 og Elvebredden realisert.

Foto: Tom Riis, Vegard Giskehaug