Børve Borchsenius

Nytt bibliotek og kulturhus på Tivolitomta

Prosjekter / Konkurranser / Nytt bibliotek og kulturhus på Tivolitomta

Nytt bibliotek og kulturhus på Tivolitomta

Tivolitomta ligger sentralt i Sandefjord sentrum. Her har det tidvis vært arrangert tivoli, men tomta har hovedsakelig vært benyttet til parkering.

Tomta er en viktige brikke for å skape gode sammenhenger mellom allerede attraktive steder i Sandefjord sentrum. Området ligger midt i aksene mellom Badeparken og Hjertnes kulturhus i vest og Huset og Kurbadet i øst, torget, sentrum og jernbanestasjonen i nord og fjorden i sør. I dag bindes store sjønære og attraktive areal opp til ferjevirksomheten. Disse arealene ligger rett sør for Tivolitomta og kan på sikt utvikles til å bli en del av et utvidet Sandefjord sentrum, noe som ytterligere vil styrke Tivolitomtas sentralitet og funksjon som bindeledd mellom sentrum og fjorden.

Når nytt kulturhus og bibliotek skal finne sin plass på Tivolitomta er det viktig at prosjektet drar nytte av Sandefjords eksisterende kvaliteter og bidrar til å forsterke disse. Det grønne og åpne landskapet i Badeparken kan gi store kvaliteter til prosjektet. En lesesal med utsyn over parken vil kunne skape en helt spesiell romlig opplevelse.

Bebyggelsen i nord og vest rammer i dag godt inn parken og nye bygg i øst kan bidra til å ytterligere ramme inn det grønne. Kommer man opp i høyden er det mulighet for å tilby brukerne av byggene både sjøutsikt og utsyn mot Preståsen. I tillegg må de nye funksjonene spille videre på allerede eksisterende bylivskvalitener som kultur og servering i Huset og Kurbadet og de attraktive byrommene i Tor Dahlsgate og på torget.

Prosjektet må heller ikke vende ryggen til Tollbugata og Jerbanealléen. Disse er i dag svært trafikkerte gater, som med omlegging av trafikkmønstrene i sentrum får redusert trafikkbelastning. Det bør etableres nye overganger over gatene. På sikt kan Tollbugata få en tosidig bebyggelse og få karakter av en bygate attraktiv for gående og syklende.

Hvalfangermonumentet oppfattes i dag som en del av rundkjøringen. Dette er et vakkert byrom som kan få en helt ny posisjon i bybildet ved redusert trafikk og bedre tilgjengelighet. Å bevare sikten mot monumentet fra Tor Dahlsgate kan understøtte dette.

Samarbeidspartner: Dronninga Landskap AS
Sandefjord kommune
2022

Rukla

Rukla gikk i eldre dager gjennom Sandefjord sentrum og ut i fjorden hvor ferjekaia befinner seg i dag. Bekken ligger nå i rør, samtidig er det på Tivolitomta en stor pumpestasjon som må håndtere både kloakk og regnvann. Framtidas vær blir våtere. Ved å gjenåpne naturlige vassdrag kan eksisterende infrastruktur kunne avlastes.

Ved en gjenåpning av Rukla vil det bli et sammenhengende blå-grønt drag som forbinder Kurbad-anlegget og Badeparken. Tivolitomta integreres på en ny måte i det større landskapsrommet. Rukla kan i nordvest gjenåpnes som en del av grøntparkdrag, en rensepark, før den i sør strammes opp og blir en urban kanal som leder bekken til fjorden.

Gjenåpningen av Rukla vil tilføre store kvaliteter til Tor Dahlsgate. Ved å tilrettelegge for opphold langs elva tilføres nye opplevelser og herlighetsverdier til bysentrum i Sandefjord.