Børve Borchsenius Arkitekter AS tilbyr tjenester innenfor arkitektur, industriplanlegging, plan, landskap, prosjekteringsledelse, byggeledelse og 3D-illustrasjoner.


Idéutvikling og programmering

Børve Borchsenius utvikler idéprosjekter, mulighetsstudier og konsepter som grunnlag for prosjekter og reguleringsplaner. Vi bistår oppdragsgiver med utarbeidelse av romprogram som grunnlag for prosjektene.

Kontoret deltar regelmessig i arkitektkonkurranser og har vunnet en rekke 1.premier som har resultert i realiserte prosjekter.


Arkitektur

Kontoret arbeider bredt innenfor faget arkitektur og har omfattende erfaring og kompetanse i prosjektering av alle bygningskategorier:

  • Boligbygg: Større boligprosjekter, leilighetsanlegg, byutviklingsprosjekter
  • Småhus: Eneboliger, fritidshus, hytter
  • Utdanning: Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler
  • Helse: Omsorgsboliger, sykehjem, lokalmedisinske sentre, sykehus
  • Kultur: Kulturhus, kirker, menighetshus, teater, konsertsaler, museum, bibliotek
  • Næring: Bank, kjøpesenter, forretning, kontor, restaurant, hotell

Industriplanlegging

Som et av få norske arkitektkontorer har firmaet har gjennom mange oppdrag for industrien opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor industriplanlegging.

  • Industri: Prosessindustri, produksjonslokaler, fabrikker, kontrollrom, verksted, lager, laboratorier, funksjonsanalyser, logistikk, design, fargebruk

Arealplanlegging

Firmaet utarbeider arealplaner både for offentlig forvaltning og private utbyggere.

  • Plan: Overordnede planer, detaljregulering, illustrasjonsplaner, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, stedsanalyser, utredninger

Landskapsarkitektur

Børve Borchsenius tilbyr tjenester innenfor landskapsarkitektur og byutvikling. Livet mellom husene sett i sammenheng med stedets blå-grønne strukturer er en bærebjelke i utviklingen av gode steder. Vi utfører mulighetsstudier, illustrasjonsplaner og detaljprosjektering for landskapsanlegg tilknyttet parker, byrom og byggeprosjekter. I tillegg tilbyr kontoret utredninger, registreringer og analyser av landskap.


Prosjektadministrasjon

Firmaet utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, kostnadsberegninger, funksjonsbeskrivelser og beskrivelser NS3420.

Vi har stor kompetanse og erfaring som ansvarlig søker.


Rehabilitering og antikvarisk arbeid

Kontoret har omfattende erfaring med antikvarisk arbeid innenfor alle kategorier og størrelser, ofte i nært samarbeid med Riksantikvaren, regionale- og lokale kulturvernmyndigheter.


3D-illustrasjoner

Børve Borchsenius har egen 3D-illustratør som utfører illustrasjoner, fotomontasjer, salgstegninger og video. Vi har utstyr for fotografering med drone.